Huya tikurukure nezverudo mudiwa
Pfungwa,
mekuverengera,
Mupepanhau,
unoda here
sangana nevamwe pakutumirwa nhau,
sangana nevamwe pafacebook,
kana kuti ndibate paemail?
nekutaurirana.
roseinv
zvaka turikirwa naNyaradzo Chingono.
@ chido 2009
Huya tikurukure nezverudo mudiwa Huya tikurukure nezverudo mudiwa Pfungwa, Pfungwa, Pfungwa, mekuverengera, mekuverengera, mekuverengera, Mupepanhau, Mupepanhau, Mupepanhau, sangana nevamwe pakutumirwa nhau, sangana nevamwe pafacebook, kana kuti ndibate paemail? nekutaurirana. nekutaurirana. nekutaurirana. @ chido 2009