Huya tikurukure nezverudo mudiwa
Pfungwa,
mekuverengera,
Mupepanhau,
nekutaurirana.
roseinv
zvaka turikirwa naNyaradzo Chingono.
@ chido 2009

Wakamboverenga here mabhuku erudo? Nyaya dzacho dzinenge dzakanangana nezvinhu zvakada kufanana. Murume nemukadzi vanosangana; vombovengana, asi pamwe nekuda kwemafambiro ehupenyu hwavo vanomanikidzwa kugara vachionana. Dakara vanopedzisira vodanana zvakare, votozopedzisira vava nehupenyu hwakanaka uye hwunofadza vachingodanana.

Mucherechedzo iyi, ma artists anechinangwa chekuti vaburikidze maonero nemafungiro avonoita pamusoro perudo nenzira yebhuku. Panenge pachionerwa mabhuku awa pachavepakaita sezvimbo yekuverengerwa mabhuku kana kuti chitoro chemabhuku. Panenge patori namasheruvhu anenge akatoturikirwa mabhuku ekuti vanhu vanenge vauya kuzoona cherechedzo vave vachitora mabhuku vachimaona uye nekumaongorora. Pacheve zvakare paine zvituro nemasofa ekugarira kutira kuti vanhu vave vachikwanisa kuve vachiongorora nekuona mabhuku vakasununguka. Mabhuku achave akaumbwa zvekuti vaoni vemabhuku vachave vachikwanisa kusarudza bhuku ripi kana kuti munyori upi pamabhuku aripo.

Chicherechedzo ichi chamabhuku chinogona kutorwa nenzira dzakasiyana pamafungiro—sekuti pamwe awa mabhuku akamiririra maonerwo nemafungiro pamusoro perudo kubva kunevanhu vendudzi dzakasiyana siyana, vanobva kunyika dzakasiyana siyana pano pasi. Zvisinei, vaoni vemabhuku awa vanenge vachiti vakanonga bhuku kuti varione nekuriongorora, vanotokwanisa kuona mafungiro, maonero nezvishuvo zveumwe munhu pamusoro perudo. Chero hazvo tirivanhu vanobva mumagariro akasiyana siyana nemafungiro akasiyana siyana, tinobatanidzwa nechinhu ichi chinonzi rudo, chinhu chinotikatyamadza uye zvakare chinonetsa kunzwisisa.

Huya tikurukure nezverudo mudiwa Huya tikurukure nezverudo mudiwa Pfungwa, Pfungwa, Pfungwa, mekuverengera, mekuverengera, mekuverengera, Mupepanhau, Mupepanhau, Mupepanhau, nekutaurirana. nekutaurirana. nekutaurirana. @ chido 2009