Huya tikurukure nezverudo mudiwa
Pfungwa,
mekuverengera,
mabhuku acho,
nzvimbo,
Mupepanhau,
kusangana,
nekutaurirana.
roseinv
zvaka turikirwa naNyaradzo Chingono.
@ chido 2009
librarylove2
Huya tikurukure nezverudo mudiwa Huya tikurukure nezverudo mudiwa Pfungwa, Pfungwa, Pfungwa, mekuverengera, mekuverengera, mekuverengera, mabhuku acho mabhuku acho, mabhuku acho, nzvimbo, nzvimbo, nzvimbo, Mupepanhau, Mupepanhau, Mupepanhau, kusangana, kusangana, kusangana, nekutaurirana. nekutaurirana. nekutaurirana. @ chido 2009