Huya tikurukure nezverudo mudiwa
Pfungwa,
mekuverengera,
zvingakubetserai
Mupepanhau,
mills and boons
kusangana,
harlequin
nekutaurirana.
lulu self publishing
blurb self publishing
zvinyorwa
all because the lady loves
romance novels set records in
how Mills and Boon turned
some places
Oakland University Art Gallery, Rochester,
The Joan Flasch Artists' Book
(zvimwe zvichazotevera)
roseinv
zvaka turikirwa naNyaradzo Chingono.
@ chido 2009
Huya tikurukure nezverudo mudiwa Huya tikurukure nezverudo mudiwa Pfungwa, Pfungwa, Pfungwa, mekuverengera, mekuverengera, mekuverengera, Mupepanhau, Mupepanhau, Mupepanhau, kusangana, kusangana, kusangana, nekutaurirana. nekutaurirana. nekutaurirana. Oakland University Art Gallery, Rochester, The Joan Flasch Artists' Book @ chido 2009