Huya tikurukure nezverudo mudiwa
Pfungwa,
mekuverengera,
Mupepanhau,
nekutaurirana.

Name: 
Email:
roseinv
zvaka turikirwa naNyaradzo Chingono.
@ chido 2009
Huya tikurukure nezverudo mudiwa Huya tikurukure nezverudo mudiwa Pfungwa, Pfungwa, Pfungwa, mekuverengera, mekuverengera, mekuverengera, Mupepanhau, Mupepanhau, Mupepanhau, nekutaurirana. nekutaurirana. nekutaurirana. @ chido 2009