Huya tikurukure nezverudo mudiwa
Pfungwa,
mekuverengera,
Mupepanhau, Matters of the heart and
nekutaurirana.
Book art is a treat
An Intimate Journey,  Artslant
roseinv
zvaka turikirwa naNyaradzo Chingono.
@ chido 2009
Huya tikurukure nezverudo mudiwa Huya tikurukure nezverudo mudiwa Pfungwa, Pfungwa, Pfungwa, mekuverengera, mekuverengera, mekuverengera, Mupepanhau, Mupepanhau, Mupepanhau, Matters of the heart and nekutaurirana. nekutaurirana. nekutaurirana. Book art is a treat An Intimate Journey,  Artslant @ chido 2009