Huya tikurukure nezverudo mudiwa
Pfungwa,
mekuverengera,
Mupepanhau,
nekutaurirana.
roseinv

OCT 11 - NOV 9 - 2013 - COLUMBUS - OHIO

Love Librarians Columbus Chapter, Danielle Julian Norton and Erin McKenna

mural of Greta Garbo and John Gilbert by Jason ChoTim HaltermanKeigo KobayashiAndrew Myers, 1977.

zvaka turikirwa naNyaradzo Chingono.
@ chido 2009
garboandgilbertmural
Huya tikurukure nezverudo mudiwa Huya tikurukure nezverudo mudiwa Pfungwa, Pfungwa, Pfungwa, mekuverengera, mekuverengera, mekuverengera, Mupepanhau, Mupepanhau, Mupepanhau, nekutaurirana. nekutaurirana. nekutaurirana. @ chido 2009